دانشگاه آزاد اسلامي
واحد شاهرود
دانشكده فني و مهندسي، گروه مهندسي شيمي
پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد «M.Sc»
گرايش: فرآيند
عنوان
مدل سازي جذب سطحي آمونياك بر روي كربن فعال با استفاده از سيستم استنتاجفازي – عصبي
استاد راهنما
دکتر اسدالله ملک زاده
نگارش
سيد حميد حسيني
تابستان 1393
ISLAMIC AZAD UNIVERSITY
Shahrood Branch
Faculty of Engineering ,Department of Chemical Engineering
((M.Sc))Thesis
On Chemical Engineering
Subject:
Modeling adsorption of ammonia on activated carbon using adaptive neuro- fuzzy in ferenuesystem (ANFIS)
Thesis Advisor:
Asad Allah Malekzadeh Ph.D
By:
Seyed Hamid Hosseini
Summer 2014
سپاسگزاري
اکنون که به ياري خداوند منان اين پايان نامه به پايان رسيده است از زحمات و راهنماييهاي استاد گرامي آقاي دکتر اسدالله ملک زاده که مسئوليت هدايت اين پايان نامه رابرعهده داشتند صميمانه تشکر و قدرداني مي نمايم.
تقديم به:
تقديم به پدر فداکار و مادر مهربانم
که همواره دعاي خيرشان بدرقه راهم بود
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چكيده1
فصل اول: كلياتي در رابطه با آلاينده‌هاي نيتروژني و آمونياك، جاذب‌هاي سطحي و روش‌هاي مدل‌سازي
1-1- مشخصه هاي آمونياك3
1-1-1 – آمونياک مايع و گازي3
1-1-2- روش هاي حذف آلاينده هاي نيتروژني و آمونياک4
1-2 مفاهيم عمومي فرآيند جذب سطحي6
1-2-2- كاربردهاي اصلي فرآيند جذب سطحي7
1-2-2-1- كاربردهاي جذب سطحي از فاز مايع7
1-2-2-2- كاربردهاي جذب سطحي از فاز گاز8
1-2-3- خواص اساسي جاذب‌ها8
1-2-3-1- ظرفيت9
1-2-3-2- تخلخل9
1-2-3-3- قطبيت سطح10
1-2-3-4- مساحت سطح10
1-2-3-5- گزينش‌پذيري12
1-2-4- تفاوت جذب فيزيكي و شيميايي12
1-2-5- انواع سيستم هاي جذب و بسترهاي تماس جذب14
1-2-5-1- بستر ثابت14
1-2-5-2- ديناميک جذب سطحي در يک ستون جذب15
1-2-6-کربن فعال15
1-2-6-1- کربونيزاسيون17
1-2-6-2- ساختار منافذ کربن18
1-2-6-3- ويژگيهاي کربن فعال19
1-2-6-4- مساحت سطح کلي19
1-2-6-5- توزيع اندازه ذرات20
1-2-6-6- ظرفيت جذب20
1-2-6-7- مزايا و معايب حذف با کربن فعال20
1-3- آناليز محاسبات رياضي21
1-3-1- مدل توماس22
1-3-2- مدل آدامز – بوهارت22
1-3-3- مدل يون نلسون23
1-3-4- مدل BDST23
1-4- طريقه ي مدل سازي24
1-4-1- رگرسيون24
1-4-2- سيستم استنتاج فازي-عصبي24
1-4-3- مروري بر سيستم هاي عصبي – فازي26
1-4-4- فوايد منطق فازي26
1-4-5- معايب منطق فازي27
1-4-6- توانايي هاي سيستم هاي عصبي- فازي27
1-4-7- مدلسازي عصبي- فازي28
1-4-8- مجموعه هاي فازي28
1-4-9- توابع عضويت30
1-4-10- انواع توابع عضويت31
1-5- مدلسازي نتايج بدست آمده آزمايشگاهي با استفاده از سيستم استنتاج فازي – عصبي34
فصل دوم: مروري بر تحقيقات گذشته39
فصل سوم: شرح آزمايش و نحوه محاسبات ديناميك جذب آمونياك بوسيله كربن فعال
3-1 ديناميك جذب آمونياك بوسيله كربن فعال در ستون 4 سانتي متر57
3-1-1 كارايي ستون 4 سانتي متر در جذب آمونياك58
3-1-2 مدل توماس براي جذب آمونياك در ستون 4 سانتي متر58
3-1-3 مدل يون نلسون براي جذب آمونياك در ستون 4 سانتي متر59
3-1-4 مدل آدامز- بوهارت براي جذب آمونياك در ستون 4 سانتي متر60
3-1-5 مدل BDST براي جذب آمونياك در ستون 4 سانتي متر60
3-2 ديناميك جذب آمونياك به وسيله كربن فعال در ستون 6 سانتيمتر60
3-2-1 كارايي ستون 6 سانتي متر در جذب آمونياك61
3-2-2 مدل توماس براي جذب آمونياك در ستون 6 سانتي متر61
3-2-3 مدل يون نلسون براي جذب آمونياك در ستون 6 سانتي متر62
3-2-4 مدل آدامز – بوهارت براي جذب آمونياك در ستون 6 سانتي متر62
3-2-5 مدل BDST براي جذب آمونياك در ستون 6 سانتي متر63
3-3 ديناميك جذب آمونياك به وسيله كربن فعال در ستون 8 سانتيمتر63
3-3-1 كارايي ستون 8 سانتي متر در جذب آمونياك64
3-3-2 مدل توماس براي جذب آمونياك در ستون 8 سانتي متر64
3-3-3 مدل يون نلسون براي جذب آمونياك در ستون 8 سانتي متر65
3-3-4 مدل آدامز – بوهارت براي جذب آمونياك در ستون 8 سانتي متر65
3-3-5 مدل BDST براي جذب آمونياك در ستون 8 سانتي متر66
فصل چهارم: نتايج مربوط به ديناميك جذب آمونياك بوسيله كربن فعال و نتايج مربوط به مدل‌سازي
4-1 نتايج ديناميك جذب آمونياك بوسيله كربن فعال در ستون 4 سانتي متر68
4-1-1- كارايي ستون 4 سانتي متر در جذب آمونياك68
4-1-2- نتايج مدل توماس براي جذب آمونياك در ستون 4 سانتي متر69
4-1-3- نتايج مدل يون نلسون براي جذب آمونياك در ستون 4 سانتي متر69
4-1-4- نتايج مدل آدامز-بوهارت براي جذب آمونياك در ستون 4 سانتي متر70
4-1-5 – نتايج مدل BDST براي جذب آمونياك در ستون 4 سانتي متر71
4-2- نتايج ديناميك جذب بوسيله كربن فعال در ستون 6 سانتي متر73
4-2-1- كارايي ستون 6 سانتي متر در جذب آمونياك73
4-2-2-نتايج مدل توماس براي جذب آمونياك در ستون 6 سانتي متر73
4-2-3-نتايج مدل يون نلسون براي جذب آمونياك در ستون 6 سانتي متر74
4-2-4-نتايج مدل آدامز- بوهارت براي جذب آمونياك در ستون 6 سانتي متر75
4-2-5-نتايج مدل BDST براي جذب آمونياك در ستون 6 سانتي متر76
4-3- نتايج ديناميك جذب آمونياك بوسيله كربن فعال در ستون 8 سانتي متر77
4-3-1- كارايي ستون 8 سانتي متر در جذب آمونياك77
4-3-2- نتايج مدل توماس براي جذب آمونياك در ستون 8 سانتي متر78
4-3-3- نتايج مدل يون نلسون براي جذب آمونياك درستون 8 سانتي متر78
4-3-4- نتايج مدل آدامز- بوهارت براي جذب آمونياك در ستون 8 سانتي متر79
4-3-5- نتايج مدل BDST براي جذب آمونياك در ستون 8 سانتي متر80
4-4- تحليل نتايج مدل هاي سينتيکي82
4-4-1- تحليل مدل توماس82
4-4-2- تحليل مدل آدامز- بوهارت82
4-4-3- تحليل مدل يون نلسون82
4-4-4- تحليل مدل BDST82
4-5- نتايج سيستم استنتاج فازي- عصبي83
4-6- نتايج رگرسيون خطي چندگانه (MLR)91
4-6-1- بررسي مدل رگرسيون خطي چندگانه91
4-6-2-پيش‌بيني و ارزيابي اعتبار مدل در (MLR)92
4-7- نتيجه گيري94
نتيجه‌گيري و پيشنهادات97
فهرست منابع
منابع فارسي99
منابع لاتين99
چكيده لاتين103
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول (1-1). مشخصه هاي فيزيکي آمونياک4
جدول (1-2). روش هاي مختلف حذف آلاينده هاي نيتروژني5
جدول(1-3): مقايسه جذب فيزيكي و شيميايي13
جدول )3-1( . مربوط به ستون 4 سانتي متر58
جدول) 3-2(. مربوط به مدل توماس براي ستون 4 سانتي متر59
جدول )3-3(. مربوط به مدل يون نلسون براي ستون 4سانتي متر59
جدول ( 3-4). مربوط به مدل آدامز – بوهارت براي ستون 4 سانتي متر60
جدول )3-5(. مربوط به ستون 6 سانتي متر61
جدول (3-6). مربوط به مدل توماس براي ستون 6 سانتي متر62
جدول (3-7). مربوط به مدل يون نلسون براي ستون 6سانتي متر62
جدول (3-8). مربوط به مدل آدامز – بوهارت براي ستون 6سانتي متر63
جدول )3-9(. براي ستون 8 سانتي متر64
جدول (3-10). مربوط مدل توماس براي ستون 8 سانتي متر65
جدول( 3-11). مربوط به مدل يون نلسون براي ستون 8سانتي متر65
جدول (3-12). مربوط به مدل آدامز – بوهارت براي ستون 8سانتي متر66
جدول( 4-1). مربوط به ستون هاي 4سانتي متر و 6سانتي متر 8سانتي متر72
جدول(4-2). جمع بندي کلي نتايج81
جدول (4-3): مرحله‌ي اول Anfis84
جدول (4-4): مرحله‌ي دوم Anfis85
جدول (4-5): مرحله‌ي سوم Anfis86
جدول (4-6): مرحله‌ي چهارم Anfis87
جدول (4-7): مرحله‌ي پنجم Anfis88
جدول (4-8): مرحله‌ي ششم Anfis89
جدول (4-9). بررسي تابع عضويت ها 90
جدول (4-10). هم‌بستگي بين توصيف‌گر‌هاي انتخابي92
جدول (4-11 ). آماره‌‌هاي بدست آمده با روش (MLR) را براي دسته تست و آموزش نشان مي دهد92
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار(4-1). مربوط به ستون 4سانتي متر68
نمودار (4-2). مربوط به مدل توماس براي ستون 4سانتي متر69
نمودار(4-3). مربوط به مدل يون نلسون براي ستون 4سانتي متر70
نمودار(4-4). مربوط به مدل آدامز – بوهارت براي ستون 4سانتي متر71
نمودار(4-5). مربوط به محاسبه و tb براي ستون 4 سانتي متر71
نمودار(4-6). مربوط به مدل BDST براي ستون 4سانتي متر72
نمودار(4-7). براي ستون 6سانتي متر73
نمودار (4-8). مربوط به مدل توماس براي ستون 6سانتي متر74
نمودار(4-9). مربوط به مدل يون نلسون براي ستون 6 سانتي متر75
نمودار(4-10). مربوط به مدل آدامز – بوهارت براي ستون 6 سانتي متر76
نمودار(4-11). براي مدل BDST براي ستون 6سانتي متر76
نمودار (4-12). مربوط به ستون 8سانتي متر77
نمودار(4-13). مربوط به مدل توماس براي ستون 8سانتي متر78
نمودار (4-14). مربوط به مدل يون نلسون براي ستون 8 سانتي متر79
نمودار(4-15). مربوط به مدل آدامز – بوهارت براي ستون 8سانتي متر80
نمودار (4-16). مربوط به ستون 8سانتي متر80
نمودار (4-17). همبستگي بين داده‌‌هاي تجربي و مقادير پيش‌بيني شده براي دسته تست84
نمودار (4-18). همبستگي بين داده‌‌هاي تجربي و مقادير پيش‌بيني شده براي دسته آموزش84
نمودار (4-19). همبستگي بين داده‌‌هاي تجربي و مقادير پيش‌بيني شده براي دسته تست85
نمودار (4-20). همبستگي بين داده‌‌هاي تجربي و مقادير پيش‌بيني شده براي دسته آموزش85
نمودار (4-21). همبستگي بين داده‌‌هاي تجربي و مقادير پيش‌بيني شده براي دسته تست86
نمودار (4-22). همبستگي بين داده‌‌هاي تجربي و مقادير پيش‌بيني شده براي دسته آموزش86
نمودار (4-23). همبستگي بين داده‌‌هاي تجربي و مقادير پيش‌بيني شده براي دسته تست87
نمودار (4-24). همبستگي بين داده‌‌هاي تجربي و مقادير پيش‌بيني شده براي دسته آموزش87
نمودار (4-25). همبستگي بين داده‌‌هاي تجربي و مقادير پيش‌بيني شده براي دسته تست88
نمودار (4-26). همبستگي بين داده‌‌هاي تجربي و مقادير پيش‌بيني شده براي دسته آموزش88
نمودار (4-27). همبستگي بين داده‌‌هاي تجربي و مقادير پيش‌بيني شده براي دسته تست89
نمودار (4-28). همبستگي بين داده‌‌هاي تجربي و مقادير پيش‌بيني شده براي دسته آموزش89
نمودار (4-29). همبستگي بين داده‌‌هاي تجربي و مقادير پيش‌بيني شده براي دسته آموزش91
نمودار (4-30). همبستگي بين داده‌‌هاي تجربي و مقادير پيش‌بيني شده براي دسته تست 91
نمودار (4-31). همبستگي بين داده‌‌هاي تجربي و مقادير پيش‌بيني شده توسط مدل براي دسته آموزش93
نمودار (4-32). همبستگي بين داده‌‌هاي تجربي و مقادير پيش‌بيني شده توسط مدل براي دسته تست 93
فهرست شكل‌ها
عنوان صفحه
شكل (1ـ1): حجم گاز جذب شده بر حسب فشار نسبي11
شکل(1-2). يک مجموعه کلاسيک29
شکل( 1-3). دسته بندي روزهاي پايان هفته29
شکل(1-4). مجموعه فازي افراد بلند قد30
شکل(1-5). تابع عضويت در مساله قد31
شکل(1-6). توابع عضويت مثلثي و ذوزنقهاي33
شکل(1-7). توابع عضويت گاوسي و ناقوس شکل33
شکل(1-8). توابع عضويت حلقوي33
شکل (1-9). توابع عضويت چند جملهاي33
شکل (3-1). شماتيک طرح استفاده شده براي جذب آمونياک بوسيله کربن فعال57
فهرست علائم و نشانه ها
توضيحات علائم
C_o ( mg⁄lit) شونده جذب اوليه غلظت
W_total ( mg) ستون داخل شونده جذب جرم کل
q_total (mg)ستون جذب ظرفيت ماکزيمم
t (⁡min)شدن جاري زمان
Q (mlit/min)حجمي دبي
C_ad (mg⁄lit)شده جذب غلظت
C_o (mg⁄lit) tلحظه در غلظت
τ (min⁡) شونده جذب “50%” شکست براي لازم مدت
t (min⁡) شکست زمان z (cm) بستر ارتفاع
u (cm⁄min) خطي جريان سرعت
v (ml⁄min) حجمي دبي
k ( lit/(min.mg) )BDST مدل براي جذب سرعت ثابت
K_(A B) ( lit/(min.mg) ) بوهارت آدامز سينتيکي ثابت
N_o (mg⁄lit) بوهارت آدامز مدل در ماکزيمم جذب ظرفيت
Z (cm) ستون ارتفاع
u_o (cm⁄min) (طولي) خطي سرعت
q_total (mg)ستون جذب ظرفيت ماکزيمم
q_0 (mg⁄(gr )) وزن واحد ازاي به تئوري شده جذب مقدارآلاينده
K_th ( lit/(min.mg) )توماس مدل براي جذب سرعت ثابت
چكيده
پس از ايجاد معضلات زيست محيطي به وسيله آمونياك و نظر به اينكه در محدوده غلظت هاي پائين آمونياك در پساب ( 100-25 ميلي گرم در ليتر) اكثر روش هاي تصفيه آب مقرون به صرفه نمي باشند، استفاده از جذب سطحي بوسيله كربن فعال يك روش مقرون به صرفه در رسيدن به استاندارد مورد نظر مي باشد. كربن فعال ماده اي نسبتاً ارزان و با صرفه در رسيدن به هدف مذكور مي باشد. آزمايشات جذب سطحي در گروه پيوسته انجام گرفته است. در اين سيستم از تماس خوراك حاوي 100ميلي گرم در ليتر آمونياك با كربن فعال در ستون هاي 4 سانتي متر و 6سانتي متر و 8 سانتي متر نتايجي حاصل شد و نتايج به دست آمده بوسيله مدل هاي توماس، BDST ،آدامز – بوهارت و يون نلسون بررسي شد.
با مقايسه مدل هاي فوق مشخص شد که به جز مدل آدامز- بوهارت بقيه مدل ها مطابقت خوبي با نتايج آزمايشگاهي دارند و مشخص شد که با افزايش ارتفاع جاذب در ستون هاي جذب مقدار جذب از 48 به 53 درصد مي‌رسد. در اين تحقيق همچنين مدل هاي رگراسيون خطي چند گانه و سيستم استنتاجي فازي- عصبي براي پيش بيني جذب سطحي آمونياک بکار برده شد. نتايج بدست آمده نشان مي دهد مدل سيستم استنتاجي فازي –عصبي هم‌خواني خوبي بين داده‌هاي تجربي و پيش بيني شده برقرار مي کند به طوري كه ضريب همبستگي بين آن‌ها به 997/0 مي‌رسد.
كلمات كليدي: جذب سطحي، آمونياك، ستون پيوسته، كربن فعال، استنتاج فازي عصبي، مدل‌هاي سنتيكي.
فصل اول
كلياتي در رابطه با آلاينده‌هاي نيتروژني و آمونياك، جاذب‌هاي سطحي و روش‌هاي مدل‌سازي
1-1- مشخصه هاي آمونياك
1-1-1 – آمونياک مايع1 و گازي
آمونياک (NH3) در فشار اتمسفر گازي است بي رنگ که از هوا روشن تر است و داراي بوي بسيار نافذ است. بعضي از خصوصيات فيزيکي آمونياک در جدول شماره 1-1 خلاصه شده است. فشار بخار گاز آمونياک در بالاي مايع آمونياک خالص با استفاده از رابطه زير محاسبه مي شود:
(1-1) Log_10⁡P=995028-0/003863T-(1473/17 )/T
جايي که : P = فشار جزئي به mmHg وT= درجه حرارت بر حسب کلوين (K)
آمونياک مي تواند تحت فشار تقريبي 10 اتمسفر مايع شود و به همين حالت ذخيره و حمل گردد.
جدول (1-1). مشخصه هاي فيزيکي آمونياک [1]
مشخصه هامقاديرنقطه جوش در يک اتمسفر℃ 4/33-نقطه ذوب℃ 74/77-دانسيته ( مايع) در ℃ 35/33- و يک اتمسفرcm2 /gm 6818/0-دانسيته ( گاز)Liter / g 7714/0-ويسکوزيته در ℃ 33-Cp 254/0ويسکوزيته در ℃ 20p 109× 82/9شاخص شکست (Refractive) در ℃ 25325/1ثابت دي الکتريک در ℃ 259/16كشش سطحي در ℃ 11cm / dyn 38/23هدايت ويژه در ℃ 38-cm-1 7-10×97/1هدايت گرمايي در ℃ 12cm /Goal 5-10 ×51/5فشار بخار در ℃ 25atm 10درجه حرارت بحراني℃ 45/132فشار بحرانيatm 3/112دانسيته بحرانيcm3 /g 2362/0
1-1-2- روش هاي حذف آلاينده هاي نيتروژني و آمونياک
آلاينده هاي نيتروژني اغلب به روش هاي معمولي و مرسوم تصفيه قابل حذف نبوده و نياز به تصفيه پيشرفته فاضلاب دارند. در طي 60 سال گذشته روش هاي متعددي براي تبديل و حذف نيتروژن از فاضلاب ها به کار گرفته شده اند که به چهار گروه عمده تقسيم مي شوند.
موارد به کار گيري و قدرت تأثير گذاري هرکدام از اين روش ها در جدول (1-2) نشان داده شده است]1 [از نقطه نظر صنعتي در يک شبيه سازي متفاوت زمينه هايي که تا کنون براي حذف آمونياک از پسآب ها به کار برده شده اند در دو گروه اصلي تحت عنوان فرآيندهاي فيزيکي – شيميايي و فرآيندهاي بيولوژيکي دسته بندي شده اند.
جدول (1-2). روش هاي مختلف حذف آلاينده هاي نيتروژني [2]
فرآيندهاي تصفيهدرصد حذف ترکيبات نيتروژني% حذف نيتروژن پسآبنيتروژن آلي〖NH_3- NH〗_4^+NO_3^-فرآيندهاي بيولوژيکي
1- نيترات سازي
2- دي نيتريفيکاسيون
3- حوضچه هاي اکسيداسيون
50-10
بي اثر
جرئي90-70
( تبديل به NO_3^-)
بي اثر
جزئيبي اثر
90-80
( تبديل به N2)
جزئي
20-5
95-70
90-20فرآيندهاي شيميايي
1-کلرزني تا نقطه شکست
2- انعقاد شيميايي
3- تبادل يوني (رزين هاي مصنوعي)
4- تبادل يوني ( رزين هاي طبيعي)
5- جذب سطحي ( کربن فعال)
90-50
جزئي
جزئي
50-20
100-90
جزئي
جزئي
97-80
جزئي
بي اثر
جزئي
90-75
بي اثر
جزئي
95-80
30-20
90-70
95-70
20-10فرآيندهاي فيزيکي
1-دفع آمونياک
2- الکترودياليز
3- فيلتراسيون
4- اسمز معکوس
بي اثر
100(به صورت معلق)
100-30 (به صورت معلق)
100-30 (به صورت معلق)
95-60
50-30
جزئي
90-60
بي اثر
50-30
جزئي
90-60
90-50
90-80
40-20
90-80استفاده از زمين
1-آبياري
2- نفوذ سريع
3- جريان روي زمين
تبديل به NH_3
تبديل به NH_3
تبديل به NH_3
تبديل بهNO_3^-
تبديل بهNO_3^-
تبديل بهNO_3^-
تبديل بهN_2
تبديل بهN_2
تبديل بهN_2
90-60
80-30
90-701-2 مفاهيم عمومي فرآيند جذب سطحي
جذب سطحي2 يكي از روش‌هاي جداسازي انتخابي است كه در آن جزء يا اجزاي مشخصي از فاز گاز يا مايع به روي سطح جاذب متخلخل منتقل مي‌گردد. گزينش‌پذيري يك جاذب براي جذب يك جزء يا اجزاي محلول از سيال حامل، موجب استفاده گسترده‌تري از اين فرآيند شده است. عمل جذب سطحي شامل تجمع مولكول‌هاي جذب شونده روي سطح داخلي جاذب مي‌باشد و با توجه به اينكه در واحد سطح فقط مقدار اندكي تجمع مي‌تواند صورت پذيرد، از جاذب‌هاي فوق‌العاده متخلخل با نسبت سطح به حجم خيلي زياد استفاده مي‌شود. اصولاً قدرت انتخابي كنندگي يك جاذب بين حل شونده و سيال حامل يا بين حل شونده‌هاي مختلف، امكان جداسازي حل شونده‌هاي بخصوص از سيال حامل و از يكديگر را فراهم مي‌سازد. بطريق مشابه در عمليات معكوس كه به نام دفع3 ناميده مي‌شود، اجزاي موجود در ماده جامد جداسازي مي‌شوند.
با استفاده از عمل جذب مي‌توان جداسازي‌هاي بسياري را كه بوسيله تكنيك‌هاي ديگر جداسازي همچون تقطير، جذب مايع‌ـ گاز، استخراج مايع‌ـ مايع4 و رو‌ش‌هاي جداسازي غشايي بعضاً غيرممكن يا غيرعملي مي‌باشند انجام داد. لازم به ذكر است كه بدليل سادگي و كاربرد فراگير، تقطير سهم بزرگي در تكنولوژي سنتي جداسازي دارد. از سال 1972 جذب سطحي از برخي جهات بر فرآيند وابسته به انرژي تقطير برتري يافته است. البته جداسازي از طريق جذب سطحي موقعي اقتصادي‌تر است كه ضريب جداسازي5 يا انتخاب‌پذيري جاذب6 خيلي بيشتر از ضريب فراريت نسبي باشد. به بياني ديگر وقتي فراريت نسبي كمتر از حدود 25/1 باشد، به صورت يك قانون نسبي، جذب سطحي نسبت به تقطير براي جداسازي توده فاز برتري مي‌يابد. لذا پيدايش جذب سطحي موجب افزايش كاربردهاي فرآيندي و زيست‌محيطي تكنيك‌هاي جداسازي گرديده است. ضمن اينكه بسياري از اين كاربردها فقط از طريق توسعه تكنولوژي جذب قابليت امكان يافته‌اند.
فرآيند جذب سطحي اغلب در يك بستر ثابت از جاذب صورت مي‌گيرد كه عمليات احياء بصورت دوره‌اي روي آن انجام مي‌گيرد. يك سيستم متعارف شامل دو بستر موازي است كه در آن يكي در حالت جذب كردن بوده و ديگري در حال احياء مي‌باشد. در واحدهاي بزرگ صنعتي، استفاده از سه بستر متداول است. بدين ترتيب كه همواره دو بستر در حال جذب و يك بستر در حال احياء مي‌باشد.
در دماهاي پائين عمل جذب سطحي معمولاً بوسيله نيروهاي بين مولكولي و بدون تشكيل پيوندهاي شيمايي جديد انجام مي‌گيرد. بدين دليل به اين عمل جذب فيزيكي7 گفته مي‌شود. ولي در دماها بالاتر از C 200 انرژي اكتيواسيون براي تشكيل يا شكستن پيوندهاي شيميايي در دسترس مي‌باشد. لذا به چنين مكانيزمي جذب شيميايي8 اطلاق مي‌شود. جذب فيزيكي عمدتاً بوسيله نيروهاي واندروالس و الكترواستاتيك بين مولكولهاي جذب شونده و اتم‌هاي تشكيل دهنده سطح جاذب انجام مي‌گردد.
سطوح جاذب‌هاي متخلخل اغلب نامرتب بوده و انرژي‌هاي پيوندي از يك مكان فعال تا ديگري بسيار متفاوت مي‌باشند. البته در غربالهاي مولكولي9 كه نمونه‌هايي از سطوح با يكنواختي زياد هستند، انرژي اتصال تقريباً ثابت است. سطوح جذب كننده‌ها در كانال‌ها يا حفره‌هاي داخلي داراي ساختمان‌هاي ميكروكريستالي مي‌باشند.
جاذب‌ها عموماً موادي مصنوعي يا طبيعي با ساختمان‌هاي بي‌شكل (آمورف) يا ميكروكريستالي هستند. از جاذب‌هاي رايج كربن فعال، آلوميناي فعال، سيليكاژل، بنتونيت، لايگنيت10، بعضي از خاك‌ها مانند خاك رس، غربال‌هاي مولكولي (زئوليت‌ها) و رزين‌هاي تبادل كنده يوني را به عنوان موادي كه در مقياس صنعتي مورد استفاده قرار مي‌گيرند، نام برد.
1-2-2- كاربردهاي اصلي فرآيند جذب سطحي
1-2-2-1- كاربردهاي جذب سطحي از فاز مايع
يكي از كاربردهاي اصلي فرآيند جذب سطحي، جذب از فاز مايع مي‌باشد. مهمترين كاربري‌ها در اين گروه عبارتند از:
1. رنگ‌گيري، خشك كردن يا گرفتن مواد سنگين چسپناك از سوخت‌ها، روان‌كننده‌ها11 حلال‌هاي آلي، روغن‌هاي گياهي و حيواني.
2. بازيابي مواد آلي بيولوژيكي نظير آنتي‌بيوتيك‌ها، ويتامين‌ها و مانند آن از محصولات تخميري يا عصاره‌ها گياهي.
3. شفاف‌سازي12 محصولات غذايي و دارويي مانند رنگ‌گيري از محلول‌هاي شكر خام.
4. تصفيه جريان‌هاي خروجي از فرآيند براي كنترل آلودگي.
5. تصفيه آب براي گرفتن مزه، بو و رنگ.
6. جداسازي پارافين‌هاي خطي از پارافين‌هاي حلقه‌اي يا ايزومرهاي شاخه‌دار.
7. تثبيت آنزيم سلول‌ها ميكروبي روي جاذب و استفاده از آن در تصفيه فاضلاب‌ها بوسيله جداسازي بيولوژيكي13. ]2[.
1-2-2-2- كاربردهاي جذب سطحي از فاز گاز
مورد ديگر كاربردهاي اصلي فرآيند جذب سطحي، جذب از فاز گاز مي‌باشد. مهمترين آنها عبارتنداز:
خشك كردن و رطوبت زدايي از گازها
تصفيه هواي ورودي، گردشي يا خروجي از فرآيند براي گرفتن گازهاي سمي، بودار و آئروسل‌ها14.
بازيابي حلال از هواي خروجي از يك واحد تبخيري مانند رنگ‌آميزي پاششي، فرآيندهاي پليمري و غيره.
جداسازي مخلوط گازها (بالكهاي شيميايي، ايزومرها و هوا).
جداسازي ناخالصي‌ها از توده فاز گاز.
1-2-3- خواص اساسي جاذب‌ها
براي انتخاب يك جاذب جهت يك فرآيند خاص بايد خواص ويژه آنرا كه شامل ظرفيت، گزينش‌پذيري، احياء پذيري، سرعت جذب، سازگاري با فرآيند و قيمت مي‌باشند در نظر گرفت. گرچه به ندرت جاذبي يافت مي‌شود كه در تمام موارد فوق‌الذكر بهينه باشد.
1-2-3-1- ظرفيت15
ظرفيت مهمترين خاصيت يك جاذب مي‌باشد كه بصورت مقدار ماده جذب شده به ازاي واحد وزن يا حجم جاذب تعريف مي‌شود. اين عامل با توجه به تأثير آن در مقدار جاذب مصرفي و نيز حجم محفظه جذب، در قيمت تمام شده يك واحد بسيار مؤثر مي‌باشد.
در مقدار ظرفيت يك جاذب خاص عوامل مختلفي از جمله خواص ماده جذب شونده (اندازه مولكول، نقطه‌جوش، وزن مولكولي و قطبيت)، خواص سطحي جاذب (قطبيت، اندازه منافذ، فضاي خالي)، غلظت در فاز سيال، زمان تماس و وجود مواد مسموم كننده جاذب در سيال مؤثر مي‌باشند. اطلاعات مربوط به ظرفيت جذب هر جاذب بخصوص در دماي ثابت ارائه مي‌گردد كه به منحني ايزوترم مشهور مي‌باشد.
1-2-3-2- تخلخل16
تخلخل به مقدار منافذ و در نتيجه فضاي خالي موجود در واحد وزن يا حجم جاذب متخلخل اطلاق مي‌شود. هرچه ميزان تخلخل يك جاذب بيشتر باشد، مقدار مساحت سطحي و در نتيجه ظرفيت جاذب نيز بيشتر خواهد بود. تخلخل جاذب‌ها توسط چند روش مختلف تعيين مي‌گردد. وقتي كه دانسيته واقعي جاذب معلوم باشد، كل تخلخل و حجم مخصوص منافذ17 با استفاده از دانسيته واقعي جاذب و دانسيته ذره به صورت زير بدست مي‌آيند:
ε_t=1-ρ_p⁄ρ_s (1-2)
V_p=1⁄ρ_p -1⁄ρ_s (1-3)
كه در آن و به ترتيب بيانگر كل تخلخل، حجم مخصوص منافذ برحسب ، دانسيته ذره و دانسيته واقعي جاذب مي‌باشند. دانسيته ذره را مي‌توان با استفاده از يك غلظت سنج جيوه‌اي18 با فرض عدم امكان نفوذ جيوه به داخل منافذ بدست آورد. براي اين منظور جاذب را كه قبلاً در معرض خلاء قرار گرفته است، در معرض جيوه در فشار محيط قرار مي‌دهند. تحت اين شرايط جيوه به داخل منافذ با قطر بيش از 5/7ميكرون نفوذ كرده و فضاي خالي بين ذرات را پر مي‌كند. حال دانسيته ذره با استفاده ازفرمول زير بدست مي‌آيد:
(1-4)قیمت: تومان

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

دسته‌ها: پایان نامه

پاسخی بگذارید