دانشکده شیمی
گروه شیمی آلی
پایان نامه جهت اخذ درجهی کارشناسی ارشد در رشته شیمی آلی
عنوان:
مطالعه واکنشهای 4و5و5-تری متیل-4و5- دی هیدرو پیرولو]1و2و3 [hi -ایندول-1و2-دی اون با مشتقات آمین های آروماتیک و کتون ها
تنظیم و نگارش:
فاطمه مظاهری مقدم
استاد راهنما:
پروفسور محمد مهدی برادرانی
شماره: 2792-2 بهمن ماه 1393

‹‹حق چاپ و تکثیر مطالب این پایان نامه برای دانشگاه ارومیه محفوظ است››
تقدیم به
پدر مهربانم
او که تمام امروزهای من تجسم دیروزهای از دست رفتهاش است

مادرم
مهربانتر از من به من
او که نیایشهای دیروزش امروز مرا از خدا خواست

و همراهان همیشگی بیریای زندگیم برادر و خواهرانم

خدایا، زیباترین لحظهها را نصیب عزیزانم کن که زیباترین لحظههایشان را به خاطر من از دست دادهاند

تشکر وقدردانی
بارالها تورا سپاس که فضلت را کران نیست وشکرت را زبان نیست
حمد وسپاس خدای را که توفیق تحصیل علم ودانش آموزی به بندگان خویش عطا فرمود ومرا توفیق شاگردی وهمدمی با اهل قلم وعلم ومعرفت را ارزانی داشت
بر خود لازم می دانم از راهنمایی های ارزنده و مساعدت های بی دریغ استاد بزرگوارم جناب آقای پروفسورمحمد مهدی برادرانی که با پشتکار مثال زدنی خود مرا در انجام این پروژه با صبر وبردباری همراهی کردند ازصمیم قلب تشکر و قدردانی نمایم

از اساتید ارجمند جناب آقای پروفسورجبار خلفی به عنوان داور داخلی و جناب آقای پروفسورکریم اکبری دیلمقانی به عنوان داور خارجی که زحمت باز خوانی و ویرایش این پایان نامه را تقبل فرمودند سپاسگزاری می نمایم

همچنين کمال تشکر را از آقاي دکتر ابراهیمی که مرا از راهنماييهاي بي دريغشان بهره مند نمودند، دارم
ازمسئولین طیف گیری آقایان قویدل و عزیزی تشکر می کنم

و ازهمه دوستان هم آزمایشگاهی هایم عزیزم خصوصا خانم محرم پور، سلیمانی ،خوش سیرت ،اکبریان فر ، غلامیان وعسگر پور… که به یادماندنی ترین خاطرات روزهاي دوران تحصیلم را برایم رقم زدند و سختی هاي کار را با صمیمیت و دلگرمی خود برایم آسان نمودند بی نهایت ممنونم و بهترینهارا برایشان آرزو می کنم.

چکیده تحقیقات انجام یافته در این پایان نامه شامل دو بخش می باشد، بخش اول شامل سنتز تک ظرفی ترکیبات جدیداسپیرو با استفاده از 4و5و5 تری متیل 4و5-دی هیدرو پیرولو{1و2و3-hi}ایندول 1و2-دی اون با آمین های آروماتیک وکتون ها گزارش می شود.
بخش دوم شامل سنتز مشتقات جدیدی از ترکیبات اسپیرو با استفاده از 5و6-دی هیدرو1H پیرولو{3و2و1-ij}کینولین1و2(4H) دی اون ،استوفنون وهیدرازین هیدرات در حضورکاتالیست Et3N در حلال اتانول می باشد.
ساختار ترکیبات جدید سنتز شده با دادههای طیفی 1HNMR، 13CNMR و IR مورد شناسایی قرار گرفته است.
واژههای کلیدی: دیون،ترکیبات اسپیرو 3-جزئی، آریل آمین، هیدرازین،….
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فهرست مطالب………………………………………………………………………………………………………………………………………………I
چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….1
فصل اول: کلیات2
1) مقدمه2
1-1) روش های سنتز ایندولنین ها…………………………………………………………………………………………………………….2
1-1-1)نظریه عمومی مکانیسم فشیر…………………………………………………………………………………………………………..2
1-2) سنتز ایندولین ها6
1-2-1) سنتز ایندولین ها با پیکولین آمید(PA)-β-آریل اتیل آمین با استفاده از کاتالیزور پالادیم…..6
1-2-2) سنتز ایندولین ها هانز دی هیدرو پیریدین(دی اتیل-2و6-دی متیل-1و4-دی هیدرو پیریدین-3و5-دی کربوکسیلیت)6
1-2-3) سنتز ایندولین ها با N-فلورو-2و4و6-تری متیل پیریدینیوم تریفلات6
1-3) سنتز کینولین ها 7
1-4) معرفی پیرازول ها ..8
1-4-1) روش کلی سنتز پیرازول ها 9
1-4-1-1) استفاده از 1-3 دی کتون ها و مشتقات هیدرازین 9
1-4-1-2) استفاده از 1-3 دو قطبی ها ومشتقات هیدرازین 10
1-4-1-3) استفاده از مانونیتریل و هیدرازین ………………………………………………………………………………………11
1-5) واکنش های چند جزئی 12
1-6) واکنشهای تک ظرفی………………………………………………………………………………………………………………………13
1-6-1) مزایای واکنش های چند جزئی…………………………………………………………………………………………………14
1-7) ترکیبات اسپیرو………………………………………………………………………………………………………………………………..14
1-8) سیستم حلقه اسپیرو اکسو ایندول………………………………………………………………………………………………………..15
1-9) سنتز ترکیبات اسپیرو اکسو ایندول از ایزاتین ………………………………………………………………………………………..16
1-10) سنتز ترکیبات اسپیرو از ماده اولیه غیر از ایزاتین …………………………………………………………………………………22
1-11) سنتز ترکیبات دو اسپیرو از ایزاتین………………………………………………………………………………………………………23
1-12) سنتز ترکیبات سه اسپیرو از ایزاتین………………………………………………………………………………………………………25
1-13) هدف از کار پزوهشی………………………………………………………………………………………………………………………..26
فصل دوم: بخش تجربی…………………………………………………………………………………………………………………………27
2) بخش تجربی28
2-1) روشهای تجربی28
2-2) روشهای سنتزی مورد استفاده :28
2-2-1) سنتز 4و5و5- تری متیل-4و5- دی هیدرو پیرولو ]3،2،1– [hiایندول-1و2- دی اون28
2-2-1-1) سنتز 2و3و3- تری متیل-3H- ایندول :29
2-2-1-2) سنتز 2و3و3- تری متیل ایندولین:29
2-2-1-3) سنتز 2–(2و3و3- تری متیل ایندولین-1-ایل)-2- اکسو استیل کلراید:30
2-2-1-4) سنتز 4و5و5- تری متیل-4و5- دی هیدرو پیرولو ]3،2،1 [hi- ایندول-1و2- دی اون30
2-3) روش های سنتزی مورد استفاده از تتراهیدروکینولین31
2-3-1) سنتز5و6 -دی هیدرو H1-پیرولو]3، 2، 1-ij [کینولین-1و2(H4)-دی اون……………………………………..31
2-3-1-1) سنتز2-(3و4-دی هیدرو کینولین-1(H2)-ایل)-2-اکسواستیلکلراید…………………………………………….31
2-3-1-2) سنتز5و6- دی هیدرو H1-پیرولو]3، 2، 1-[ijکینولین-1و2(H4)-دیاون………………………………………32
2-4) روش کلی سنتز ترکیبات اسپیرو………………………………………………………………………………………………………………33
2-4-1) مشخصات طیفی ترکیبات اسپیرو………………………………………………………………………………………………………….34
2-5) روش سنتزی ترکیبات اسپیرو شامل حلقه پیرازولی………………………………………………………………………………………35
2-5-1) مشخصات طیفی ترکیبات اسپیرو شامل حلقه پیرازولی……………………………………………………………………………..38
فصل سوم: نتایج و بحث………………………………………………………………………………………………………………………..42
3) نتایج و بحث………………………………………………………………………………………………………………………………………….43
3-1) سنتز ترکیبات اسپیرو……………………………………………………………………………………………………………………..43
3-1-1) کلیات……………………………………………………………………………………………………………………………………….43
3-1-2) سنتز 4و5و5- تری متیل-4و5- دی هیدروپیرولو [3،2،1–hi] ایندول-1و2- دی اون……………………..43
3-1-2-1) سنتز 2و3و3- تری متیل-3H- ایندول………………………………………………………………………………………..43
3-1-2-2) سنتز 2و3و3- تری متیل ایندولین………………………………………………………………………………………………….44
3-1-2-3) سنتز 2-( 2و3و3- تری متیل ایندولین-1-ایل)-2- اکسواستیل کلراید……………………………………………..45
3-1-2-4) سنتز 4و5و5- تری متیل-4و5- دی هیدروپیرولو [3،2،1–hi ] ایندول-1و2- دی اون……………………….45
3-1-3) روش کلی سنتز ترکیبات اسپیرو……………………………………………………………………………………………………….45
3-1-4) مکانیسم کلی سنتز ترکیبات اسپیرو…………………………………………………………………………………………………..45
3-1-5) شناسایی ترکیبات اسپیرو…………………………………………………………………………………………………………………47
3-1-5-1) ‘،5’،4’-تری متیل -1-فنیل 5-(5،5،4-تری متیل -2-اکسو- 1،2،4،5-تترا هیدرو پیرولو1،2،4،5-تترا هیدرو پیرولو]3،2،1-[hi دی هیدرو4’،5’ایندول -1ایل -‘H 2اسپیرو ]پیرولیدین-2،’1- پیرولو]3،2،1-[hi ایندول-‘2،3- دیون…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..47
3-1-5-2) 5’،5’،4’-تری متیل 1-(پارا تولوئیدین) 5-(5،5،4-تری متیل -2-اکسو- 1،2،4،5-تترا هیدرو پیرولو1،2،4،5-تترا هیدرو پیرولو]3،2،1-[hi دی هیدرو4’،5’ایندول -1ایل -‘H 2اسپیرو ]پیرولیدین-2،’1- پیرولو]3،2،1-[hi ایندول-‘2،3- دیون………………………………………………………………………………………………………………………………………………48
3-1-5-3) 5’،5’،4’-تری متیل -(4- متوکسی فنیل) 5-(5،5،4-تری متیل -2-اکسو- 1،2،4،5-تترا هیدرو پیرولو1،2،4،5-تترا هیدرو پیرولو]3،2،1-[hi دی هیدرو4’،5’ایندول -1ایل -‘H 2اسپیرو ]پیرولیدین-2،’1- پیرولو]3،2،1-[hi ایندول-‘2،3- دیون………………………………………………………………………………………………………………………………………………49
3-1-5-4) ‘،5’،4’-تری متیل -(4- کلروفنیل) 5-(5،5،4-تری متیل -2-اکسو- 1،2،4،5-تترا هیدرو پیرولو1،2،4،5-تترا هیدرو پیرولو]3،2،1-[hi دی هیدرو4’،5’ایندول -1ایل -‘H 2اسپیرو ]پیرولیدین-2،’1- پیرولو]3،2،1-[hi ایندول-‘2،3- دیون…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..49
3-2) سنتز ترکیبات اسپیرو شامل حلقه پیرازولی…………………………………………………………………………………………….50
3-2-1) کلیات……………………………………………………………………………………………………………………………………………50
3-2-2) سنتز5و6 -دی هیدرو H1-پیرولو]3، 2، 1-ij [کینولین-1و2(H4)-دی اون…………………………………………50
3-2-2-1) سنتز2-(3و4-دی هیدرو کینولین-1(H2)-ایل)-2-اکسواستیلکلراید………………………………………………50
3-2-2-2) سنتز5و6- دی هیدرو H1-پیرولو]3، 2، 1-[ijکینولین-1و2(H4)-دیاون……………………………………….51
3-2-3) روش کلی سنتز ترکیبات اسپیرو کینولینی………………………………………………………………………………………….51
3-2-4) مکانیسم کلی سنتز ترکیبات اسپیرو……………………………………………………………………………………………………52
3-2-5) شناسایی ترکیبات اسپیرو………………………………………………………………………………………………………………….53
3-2-5-1) 5- فنیل- 2،4،5’،6’-تترا هیدرو ‘H2،’H4-اسپیرو پیرازول -1،3′-پیرولو]1،2،3-[ij کینولین-2′-اون…53
3-2-5-2) 5- (4-نیتروفنیل)- 2،4،5’،6’-تترا هیدرو ‘H2،’H4-اسپیرو پیرازول -1،3′-پیرولو]1،2،3-[ij کینولین-2′-اون…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….55
3-2-5-3) 5- (3-نیتروفنیل)- 2،4،5’،6’-تترا هیدرو ‘H2،’H4-اسپیرو پیرازول -1،3′-پیرولو]1،2،3-[ij کینولین-2′-اون…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….56
3-2-5-4) 5- (4-برموفنیل)- 2،4،5’،6’-تترا هیدرو ‘H2،’H4-اسپیرو پیرازول -1،3′-پیرولو]1،2،3-[ij کینولین-2′-اون…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….57
3-2-5-5) 5- (4-فلوروفنیل)- 2،4،5’،6’-تترا هیدرو ‘H2،’H4-اسپیرو پیرازول -1،3′-پیرولو]1،2،3-[ij کینولین-2′-اون……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………59
3-2-5-6) 5- (4-کلرو فنیل)- 2،4،5’،6’-تترا هیدرو ‘H2،’H4-اسپیرو پیرازول -1،3′-پیرولو]1،2،3-[ij کینولین-2′-اون…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….60
3-2-5-7) 5- (3-متوکس فنیل)- 2،4،5’،6’-تترا هیدرو ‘H2،’H4-اسپیرو پیرازول -1،3′-پیرولو]1،2،3-[ij کینولین-2’-اون………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..61
فصل چهارم: ضمایم و طیف ها………………………………………………………………………………………………………………………63
4) ضمایم و طیف ها64
منابع وماخذ90
Absterct95
فصل اول
کلیات
1) مقدمه
1-1) روش های سنتز ایندولنین ها
ایندولین ها در فارماکولوژی از ترکیبات مهمی بشمار می آیند که از نظر بیولوژیکی فعال بوده و مؤثر بر سیستم اعصاب مرکزی می باشند. با توجه به تشابه و نزدیکی ایندولنین ها به ایندول ها و نقش گسترده ایندول ها در دارو سازی به نظر می- رسد افق روشنی پیش روی ایندولنین ها از زمینه داروسازی باشد. همچنین حلقه ایندولین برای شیمیدانان از ارزش زیادی برخوردار می باشد زیرا کلید خوبی جهت سنتز انواع مواد آلی می باشد.
نظریه عمومی مکانیسم فیشر
حلقوی شدن آریل هیدرازون ها به مشتقات ایندول در حضور اسید، توسط فیشر]1[ در سال 1883 کشف شد که امروزه روش عمومی سنتز اغلب ایندول ها و ایندولنین ها میباشد که یکی از متنوع ترین و وسیع ترین واکنش ها در شیمی آلی است. همراه با کاربرد های سنتزی متعدد این واکنش یافتن مکانیسم آن بسیار مورد توجه است،تا اینکه مکانیسم عمومی پذیرفته شده برای سنتز فیشر ایندول توسط رابینسون پیشنهاد شد ]2] ,[3[ و توسط آلن و ویلسون ]4[ ، کارلین و فیشر]5[ آربوزو و کیتایف ]6 [و ساوارو]7[ کامل گردید. به نظر می رسد جزئیات واکنش به شرایط واکنش و ماهیت هیدرازون بستگی دارد، بنابراین اینکه یک مکانیسم قطعی روی کل واکنش اجرا می شود مورد تردید است.در واقع مطالعات متعددی انجام شده و تایید شده است که مکانیسم در شرایط متفاوت تغییر می کند . برای مثال در بسیاری از واکنش های ایندولیزه کردن احساس می شود که تشکیل ان – هیدرازین یا نوآرایی ]3و3[ تعیین کننده سرعت می باشد.اگر چه داگلاس به وسیله N15 وC 13 ساخته شدن حد واسط ایمین را بعد از نوآرایی ]3و3[ در نوع خاصی که استخلاف نیتروژن یک گروه آسیل بود مشاهده کرد. از آنجایی که آمید تشکیل شده بعد از نوآرایی یک نوکلئوفیل ضعیفی است بنابراین بسته شدن حلقه پنج عضوی تعیین کننده سرعت خواهد شد.
مطابق مکانیسم رابینسون، واکنش از طریق مراحل اصلی زیر انجام می شود(شمای1-1).
1-توتومری هیدرازون (I) به ان- هیدرازون(II)
2-تشکیل پیوند کربن- کربن (III←II)
3-حلقوی شدن همراه با حذف آمونیاک و تشکیل ساختمان ایندول
شمای 1-1
سنتزایندولین و مشتقات آن مهم ترین مرحله این واکنش تشکیل پیوند کربن- کربن (II)←(III) می باشد که از حمله الکتروفیلی درون مولکولی جزء انامین ایجاد می شود ]8- 11 [مطالعات بیشتر نشان داده است که در سنتز فیشر در صورتی که از اسیدهای قوی مانند HCl، H2SO4 و PPA (پلی فسفریک اسید ) استفاده شود ]12[ مخلوطی از ایندول(2) و ایندولنین (3) حاصل می شود که ایندول محصول ارجح است و در صورتی که از اسید های ضعیف مانند اسید استیک استفاده شود، تنها ایندولنین محصول واکنش خواهد بود. (شمای 1-2)
شمای 1-2
دو تئوری برای تغییر ناحیه گزینی ارائه شده است.لایل واسکارلوس پیشنهاد کرده اند که برهم کنش فضایی در حالت گذار (TS) ،ناحیه گزینی حاصل از واکنش را کنترل می کند. با کاتالیست های کوچک از قبیل پروتون ، بر هم کنش های فضایی حداقل در TS منجر به حلقه زایی از ان – هیدرازین با ممانعت کمتر می شود. با کاتالیست های بزرگتر مانند اسید لوئیس ، ممانعت فضایی مانع حلقه زایی از ان – هیدرازین با ممانعت کمتر می شود .بنابراین حلقه زایی برای ایجاد پایداری ترمودینامیکی ، از ان- هیدرازین شاخه دار شده اتفاق می افتد. این پیشنهاد نمی تواند تفاوت ها در ناحیه گزینی مشاهده شده را وقتی غلظت اسید متفاوت است توضیح دهد ]13[.
یک پیشنهاد دیگر توسط پالمر و مک اینتایر ارائه شده است. دراین تئوری پیشنهاد شد که مونو پروتونه کردن (پروتونه کردن هیدروژن ایمین ) در اسید رقیق اتفاق می افتد و دی پروتونه کردن (پروتونه کردن روی دو نیتروژن) در اسیدهای قوی رخ می دهد.بر اساس این تئوری در اسید ضعیف تشکیل ان – هیدرازین مرحله تعیین کننده سرعت است. این مساله منجر به تشکیل یک TS مشابه محصول واکنش E1 می شود که محصول ان – هیدرازین دارای بند دوگانه با استخلاف زیاد تشکیل خواهد شد. از سوی دیگر ، دی پروتونه کردن در محلول های با اسیدیته بالا منجر به تشکیل هیدرازینی که بیشتر مشابه محصول واکنش E2 است خواهد شد و بنابراین ان – هیدرازین دارای بند دوگانه با استخلاف کمتر تشکیل می شود]14,[ ]15[
(شمای1-3).
شمای1-3
در حضور EtOH-HCl و در دمای 110 درجه سانتی گراد، ایندولنین زیر با راندمان 26% سنتز می شود ]16[ (شمای 1-4).
شمای 1-4
مطالعات بعدی نشان داد که برای بالاتر بودن درصد ایندولنین (3) بهره گیری از اسید استیک به عنوان یک اسید ضعیف و حجیم به خوبی جواب می دهد (شمای 1-5).
شمای1-5
1-2) روش های سنتز ایندولین ها
1-2-1) سنتز کارآمد ترکیبات ایندولین از پیکولین آمید(PA)-β-آریل اتیل آمین با استفاده از کاتالیزور پالادیم از طریق آمیناسیون درون مولکولی باندهای C(SP2)-H با بازده بالا،کمترین استفاده از کاتالیزور، شرایط واکنش ملایم و با استفاده از معرف ارزان قیمت می باشد]17[(شمای1-6)
شمای1-6
1-2-2) هیدروژناسیون مشتقات ایندول با هانز دی هیدرو پیریدین(دی اتیل-2و6-دی متیل-1و4-دی هیدرو پیریدین-3و5-دی کربوکسیلیت) به عنوان منبع هیدروژن و یک اسید برونستد به عنوان کاتالیزور، راهی مؤثر برای سنتز ایندولین های با فعالیت نوری است]18[ (شمای1-7).
شمای1- 7
1-2-3) آمیناسیون درون مولکولی آرن ها با کاتالیزور پالادیم با استفاده از Ce(SO4)2 و همچنین یک یا N-فلورو-2و4و6-تری متیل پیریدینیوم تریفلات به عنوان یک اکسیدان دو الکترونی نیز می تواند در سنتز مشتقات ایندولین ها و ایندول ها مفید باشد]19[(شمای1-8)
شمای1-8
1-3) سنتز کینولین ها
هگزامین در سنتز کینولین ها میتواند نقش کاتالیزوری داشته باشد. اکتانوییک اسید(10) توسط ملدرام اسید(11)، در حضور 1,3-دی سیکلو هگزیلکربودیایمید (DCC) و4-دی متیلآمینوپیریدین DMAP)) به عنوان کاتالیزور، استیله می شود.سپس اسید 5-آسیل ملدرام (12) در حلال اتانول تحت رفلاکس قرار میگیرد، و به شکل بتا کتواستر(13) در میآید. در مرحله بعد پارا تولوئن سولفونیک اسید P-TSA)) تراکم بتا کتواستر را با آنیلین کاتالیزه میکند و ایمین(14) تولید میشود. ایزومرهای ایمین از لحاظ ترمودینامیکی از انامین ها پایدارتر هستند. ایمین تولید شده با حلقهزایی در حلال دی فنیلاتر در حال جوش، 2-هپتیل-4-(H1) کینولین(15) را می دهد. موقعیت سه ترکیب 15 توسط هگزامین وتری فلورواستیک اسید (TFA) فرمیله می شود. سپس گروه فرمیل طی واکنش بایر-ویلگیر توسط هیدروژن پراکسید به هیدروکسید تبدیل میشود.]20[(شمای1-9)
شمای1-9
1-4) معرفی پیرازول ها
پیرازول هتروسیکل پنج عضوی آروماتیک است که دارای سه اتم کربن ودو اتم نیتروژن مجاور می باشد پیرازول اگرچه در طبیعت نادرهست ولی خواص بیولوژیکی گسترده ای دارد پیرازول یک ترکیب بلوری بی رنگ با بوی ضعیف پیریدین است که در آب، اتانول و اتر محلول بوده و در حلال های غیر قطبی نامحلول بوده و به دلیل تشکیل پیوند هیدروژنی به صورت [21] دیمر، تریمر و حتی الیگومر در میآید. پیرازول یک ترکیب آمفوتر میباشد.

پتاسیم پیرازول پیرازول پیرازویل کلراید
پیرازول در حضور پتاسیم بوروهیدرید احیا میشود و به ایزومرهای دیگر خود بنام پیرازولین و پیرازولیدین تبدیل می شود که لیگاند های شناخته شده ای هستند.
پیرازولیدین پیرازولین پیرازول
پیرازول برای اولین بار در سال 1889کشف شد واز کربوکسیل زدایی 3و4و5-تری کربوکسیلیک اسید پیرازول بدست آمد]22[
بسياري از مشتقات پيرازولها طيف گسترده اي از خواص بيولوژيكي مانند ضدمیکروبی]23],[24[، ضددیابت]25],[26[، ضد درد]27[، ضد التهاب]28[، ضد تب]29[، تنظیم کننده ی ضربان قلب وشل کننده عضلات]30[، آرام بخش]31[، خواب آور]32[، و ضد انعقاد]33[مي باشند همچنين بسياري از مشتقات پيرازول خاصيت ضد سرطانی نشان مي دهند.
1-4-1) روش کلی سنتز پیرازول ها
1-4-1-1) استفاده از 1-3دی کتون ها ومشتقات هیدرازین
طبق گزارش الگورو وهمکارانش از واکنش 1و3 دی کتون نامتقارن والکیل هیدرازین در حلال اتانول تحت رفلاکس وبا از دست دادن دو ملکول آب پیرازول بدست می آید]34[(شمای 1-10).
شمای1-10
1-4-1-2) استفاده از 1-3دوقطبی ها ومشتقات هیدرازین
ترکیبات دی آزو غنی از الکترون از جمله دی آزو آلکان ها(1)، نیتریل ایمین ها (2)وآزومتین ایمین ها(3) طی واکنش افزایشی حلقه زایی به الکین ها تحت شرایط حلقوی پیرازول های مربوطه را تولید می کنند،مکانیسم واکنش به صورت زیر می باشد. ]35[
ترکیبات دی آزو به خاطرسمیت وماهیت انفجاری بالا بسیار خطرناک هستند به همین خاطر لی یو و مین شی در سال2010طی واکنش تک ظرفی از واکنش آلدهید آروماتیک(24)با هیدازین در حضور سود 5-10مولار ترکیب دی آزو (25)را سنتز کرده که در واکنش با آلکین(26)تولید پیرازول(28)ودر واکنش با 2و2-بیس(الکوکسی کربونیل)سیکلو پروپیل الکیل(27)تولید پیرازول(29)را می نماید]36[ (شمای1-11).
شمای1-11
1-4-1-3) استفاده از مالونونیتریل وهیدرازین
واکنش زیر را ویلسون وهمکارانش در سال 2012 در یک راکتور جریان پیوسته با تابش ماکروویو در مدت زمان کوتاه 1- 5دقیقه وراندمان های بالا انجام دادند]37 [ (شمای1-12).
شمای1-12
ازبین بردن نیاز دوباره به بهینه سازی زمان ودرجه حرارت،افزایش ایمنی واکنش، نیاز به مقادیرکم واکنش دهنده ها،
کنترل دقیق متغیر های واکنش ومقیاس پذیری واکنش از مزایای استفاده از راکتور جریان پیوسته با تایش ماکروویو می باشد.
در سال2014 پروفسور برادرانی وهمکارانش گزارش کردند که 4-کلرو – 2،3،3و7 تترا متیل ایندولنین با معرف ویلسمایر به ترکیبات β – فرمیل تبدیل می شود سپس در واکنش با آریل هیدرازین ها پیرازول متناظر(36) سنتز می شود] 38[ (شمای1-13).
شمای1-13
همچنین در سال 2014پروفسور برادرانی و همکارانش سنتز پیرازول ها را با 2،3و3 تری متیل-H3-پیرولو{2و3-f} ایزوکینولین گزارش کردند]39[. (شمای 1-14).
شمای1-14
1-5) واکنش های چند جزئی
واکنش های چند جزئیMCRs از جمله زمینه های جذاب ومورد علاقه بسیاری از شیمیدانان بوده وامروزه دارای اهمیت ویژه ای درشیمی آلی و دارویی می باشد.
واکنش های چند جزئی به واکنش هایی اطلاق می شود که در آنها بیش از دو ماده اولیه با یکدیگر واکنش داده وفرآوردها ای را حاصل می کنند که شامل تمام یا تعداد زیادی ماده اولیه است یعنی قسمت عمده اتم های تشکیل دهنده ماده اولیه در ساختار این فرآورده ها شرکت دارند. صرفنظر از طبیعت مکانیسمی آنها در واکنشهای تک ظرفی چند جزئی، سه ماده و یا بیشتر بطور همزمان وارد واکنش میشوند (این واکنشها واکنشهای پشت سر هم، دومینویی و یا آبشاری نیز نامیده میشوند). واکنش های چند جزئی یک استراتژی است که به طور بالقوه با اهداف کلی سنتز مطابقت دارد،معمولا واکنش های جند جزئی شامل واکنش های همزمان تمام مواد اولیه نیست بلکه به ترتیب مراحلی که توسط طرح سنتز برنامه ریزی شده با یکدیگر واکنش می دهد. روشMCRs نسبت به انواع سنتز های خطی متداول به خاطر انعطاف پذیری،همگرا بودن، اقتصاد اتمی بالا دارای برتری قابل توجهی است طبق تعریف اقتصاد اتمی نست جرم ملکولی فرآورده ها به مجموع جرم ملکولی مواد اولیه است. بالا بودن تعداد پیوند های تشکیل شده(کارایی یا اقتصاد تشکیل پیوند) نیز یکی از ویژگی های مهم این واکنش ها است.
1-6) واکنش های تک ظرفی
در 50 سال گذشته شاهد پیشرفت های چشمگیری در زمینه کشف واکنشگرهای جدید، واکنشهای جدید و روشهای
سنتزی جدید بوده ایم]40[و]41[از جمله این روشها ترکیب دو یا چند واکنش مجزا و ایجاد یک واکنش تک ظرفی میباشد.
این روش به دو گروه عمده که مستقل از مکانیسم واکنش است، تقسیم میگردد: واکنشهای دومینویی و واکنشهای متوالی
در دومینو (معمولاً بدلیل پشت سر هم بودن یا آبشاری بودن به این نام گفته میشود) واکنشگرها و کاتالیزورها با یکدیگر
مخلوط میشوند و شرایط واکنش بصورتی تنظیم میشود که توالی آن بطور مناسبی انجام گیرد ودر هر مرحله تشکیل
پیوند به عملکرد واکنش پیش از خود بستگی دارد. در واکنشهای متوالی، مرحله اول تأثیری بر مرحله دوم واکنش ندارد
و واکنشگرهای خارجی و یا تغییر در شرایط واکنش صرفاً جهت دستیابی به سرعت دلخواه واکنش می باشد.
هر دوی این فرآیندها باعث تشکیل مولکولهای پیچیده از مواد اولیه ساده بشکل مؤثر و کارآمد در کمترین تعداد مراحل ،
ممکن میگردد.
سنتزهای متوالی چند جزئی تک ظرفی که در آنها تعداد مراحل سنتزی شامل دو یا چند واکنشگر در یک بالن و بدون
جداسازی حدواسط ها انجام میگیرد، درجه بالایی از کارآمدی وزن در واکنش را نشان میدهد و بالاخص روش مناسبی
در شیمی ترکیبی و روشهای سنتزی مشتقات مختلف یک ترکیب میباشد بسیاری از مولکولهای آلی سنتزی کوچک با
قابلیت دارا بودن خواص دارویی بالا، شامل حلقههای هتروسیکلی هستند. بنابراین شیمی هتروسیکل همواره توجه شیمدانان
دارویی و سنتزی را به خود جلب نموده است و گسترش روشهای جدید که باعث دستیابی بهتر به هتروسیکل ها می باشد
همچنان مفید و مورد توجه است. در گذشته روشهایی بر پایه واکنشهای چند جزئی تأثیر خود را در تهیه انواع مختلف
هتروسیکلها به اثبات رساندهاند. یک روش سنتزی چند جزئی تک ظرفی مانند سنتزهای ترکیبی و موازی در فرآیند های
با توان عملیاتی بالا که تابع روشهای خودکار میباشد،می تواند بسیار ارزشمند باشد.
اولین واکنش چند جزئی در سال 1838 میلادی توسط لورنت و گرهارت انجام شد این گروه، از واکنش روغن بادام تلخ
آمونیاک ، بنز آلدهید و هیدروژن سیانید، بنزوئیل آزوتید را بدست آورند. شیمی واکنشهای چند جزئی 12 سال بعد زمانی
که استرکر تشکیل ک-آمینو اسیدها را از آمونیاک، ترکیبات کربونیل دار و هیدروژن سیانید گزارش کرد، شروع شد.]42[و]43[
1-6-1) مزایای واکنش های چند جزئی
واکنش های چند جزئی نسبت به روش های سنتی و خطی پشت سر هم، دارای مزایای زیر می باشد
انتخاب گری: تولید یک محصول از بین چندین واکنشگر ورودی
اقتصاد اتم: حضور بیشترین تعداد اتم از مواد اولیه در محصول نهایی
همگرایی (convergency): به حداکثر رساندن بازده کلی واکنش با به حداقل رساندن تعداد مراحل پی در پی واکنش
نکته قابل توجه در این روش این است که از طریق این واکنش می توان تعداد مراحل لازم برای رسیدن به محصول نهایی را کاهش داده و هم چنین بازده کل واکنش را افزایش داد.
1-7) ترکیبات اسپیرو
اصطلاح اسپیرو اولین بار توسط بایر در سال 1900 بیان شد.]44[روشهای زیادی برای سنتز اینگونه ترکیبات در متون
آمده است. بعنوان مثال میتوان به آلکیلاسیون، واکنشهای نوآرایی، حلقه زایی، واکنشهای کاتالیز شده با فلزات واسطه
و شکستن سیستمهای پل دار اشاره کرد.]45[
ترکیبات زیادی در طبیعت وجود دارند که دارای ساختار اسپیرو هستند و به طور گسترده از منابع مختلف استخراج و جداسازی شده اند. بعنوان مثال هستیریونیکوتوکسین که در پوست قورباغه های سمی یافت می شود. و دارای ساختار اسپیروپی پریدین می باشد.]46[
1-8) سیستم حلقه اسپیرواکسو ایندول
ترکیبات اسپیرواکسو ایندول در طبیعت به وفور یافت می شود و دارای خاصیت ضد قارچی،ضد میکربی وضد توموری وبه
به عنوان داروی ضد سرطان در درمان سرطان مفید است.
دو نمونه از ترکیبات اسپروموجود در طبیعت که دارای سیتم اسپیرو اکسو ایندولی هستند اسپیروتری پروستاتین Aواسپیروتری
پروستاتین B می باشند که از تخمیر در بستر مایع از کپک آسپرژیلوس فومیگاتوس(Aspergillus Fumigatus) بدست
می آیند و خاصیت ضد میتوزی و مهار کنندگی در چرخه سلولی پستانداران را دارند.]47[
مثال دیگر از این دسته از مواد اسپیرو ، آلکالوئید جداسازی شده از گل یاسمن بومی گواتمالا ( Sempervirens Gelsemium)، به نام Gelsemin است که دارای ساختار قفسی شکل شش ضلعی متصل به اکسو ایندول می باشد. ]48[
به عنوان داروی موضعی در درمان روماتیسم عضلانی،التهاب لوزه ها،التهاب مری،سردرد وگوش درد کاربرد دارد.
Gelsemin
همچنین ترکیبات اسپیرو اکسوایندولینی که دارای خاصیت آنتی باکتریایی وآنتی توموری است در گیرندههای موسکارینی
موشها مشاهده شدهاست.]49[

Isopteropodin Pteropodin
Rhynchophylline به عنوان داروی ضد فشار خون، ضد تشننج، سردرد ،گیرنده غیرآنتاگونیست وتب بر می باشد.
Horsfiline در طب سنتی ومحلی و mitrapyline فعالیت ضد توموری بر علیه سلولهای مغز انسان،نوروبلاستو کاربرد
دارد.]50[
تشابه همه این ترکیبات، وجود مرکز کربنی نوع چهارم و حلقه متصل به آن است که باعث پیچیدگی ساختار آنها شده است.
1-9) سنتز ترکیبات اسپیرو اکسو ایندول از ایزاتین
معمول ترین روش برای سنتز ترکیباتی با اسکلت اسپیرو اکسو ایندول استفاده از ایزاتین می باشد. بازگیر همکارانش در سال2009 روش تک ظرفی برای تهیه ساده ومناسب مشتقات اسپیرو اکسی ایندول حاوی هسته پیریمیدین(41) با استفاده از یک واکنش 3جزئی باربیتوریک اسیدها(38)، 3-فنیل5-آمینو پیرازول (39) وایزاتین (40)در محیط آبی در حضور کاتالیستp-TSA گزارش دادند(شمای1-15).] 51[
شمای1-15
لی وهمکارانش نیزدر سال 2010 سنتز تک ظرفی مشتقات اسپیرو اکسوایندول را در حضور کاتالیست L-Prolinدر محیط آبی گزارش دادند.واکنش سه جزئی با ایزاتین(40)،مالونیتریل(42) وتیترونیک اسید(43) و با تشکیل حد واسط ایزاتیلدین مالونیتریل انجام می گیرد.(شمای1-16)]52[
شمای1-16
سریدهار(Sridhar) وهمکارانش در سال 2009 با استفاده از ایزاتین(40) ومالونونیتریل یا اتیل سیانواستات(42) ودیمدون (45)در حضور بتا دکسترون به عنوان کاتالیزور ترکیبی را سنتز کردند(46) که دارای اسکلت اسپیرو اکسو ایندولی و2-آمینو کرومن بود(شمای1-17)]53[
شمای1-17
سنتز تک ظرفی اسپیرو اکسوایندولها کاتالیزه شده توسط SBA-15 در سال 2012 گزارش شده است. در این روش ترکیبات اسپیرو،در حضور کاتالیزورSBA-15 سنتز میشوند.SBA-Pr-NH2 به عنوان یک نانوکاتالیزور جدید در سنتز تک ظرفی ترکیبات اسپیرو با ایزاتین ودیمدون (45) و معرف متیلن فعال شده (40) در محیط آبی مورد استفاده قرار میگیرد،
SBA-Pr-NH2 کاتالیزور پایه جامد متخلخل با اندازه منافذnm 6 است که به راحتی با صاف کردن ساده قابل استفاده مجدد می باشد. زمان کوتاه مدت واکنش و بازده بالا از مزیتهای این نانوکاتالیست در این روش سنتزی میباشد. ]54[(شکل1-18)
شمای1-18
مکانیسم پیشنهادی برای واکنش فوق به صورت زیر میباشد
بدیعی و همکاران در سال 2013 برای سنتز ترکیبات اکسوایندولی(48) به جای مالونونیتریل یا اتیلسیانواستات از دو مول دیمدون استفاده کرده اند(شمای1-19)]55[
شمای 1-19
از مزیتهای انجام واکنش در شرایط بدون حلال میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
محیط واکنش نیازی به جمعآوری خالصسازی ودفع ندارد.
در مقیاس آزمایشگاهی غالبا به تجهیزات ویژهای نیاز ندارد.
زمان واکنش کاهش یافته و با افزایش راندمان و کاهش انرژی مورد استفاده همراه است.
عمدتا انتخابگری بالایی مشاهده میشود.
از نظر اقتصادی بسیار سودمند است چون هزینه بازیافت یا دفع حلال حذف میشود.
هو چن و همکارانش در سال 2010 سنتز تک ظرفی مشتقات اسپیرو اکسو ایندول با استفاده از ایزاتین(38) دیمدون(43) و1-فنیل 5- آمینو پیرازول(37) در حضور کاتالیست CAN در محیط آبی گزارش داده اند(شمای1-20).]56[
شمای1-20
همچنین هو چن وهمکاران در سال 2013 ،مشتقات اسپیرو ایندول (51) را گزارش کردند. که این مشتقات از واکنش سه جزیی تک ظرفی ترکیبات ایزاتین ، فتال هیدرازید(50) ،مالونونیتریل یا اتیلسیانواستات تهیه شدهاند(شمای1-21)]57[
شمای1-21
آزمایشات نشان داده اند در صورت استفاده از R = CO2Et باشد سرعت و راندمان پایین خواهد بود که احتمالا به علت واکنشپذیری پایین اتیلسیانواستات است.
ترکیب دیگری از اکسوایندول (52) در در حضور باربیتوریکاسید (36) و 3-متیلایزوکسازول2-آمین (52) سنتز شده است
(شمای1-22)]58[
شمای 1-22
مکانیسم واکنش فوق به صورت زیر می باشد:
واکنش 3 جزئی اسپیرو اکسو ایندول از ایزاتین،3-آمینو سیکلو هگز2 –اون(54) و ایندن 1و3دی اون(55) تحت کاتالیست اسیدی AcOH از طریق مکانیسم زیر پیش می رود(شمای1-23)] 59[
شمای1-23
ترکیب اسپیرواکسو ایندول گزارش شده در 2013 توسط محمدی و همکاران از سنتز تک ظرفی سه جزئی، 1و3 دی کتون حلقوی (56) و بتا آمینو نفتالن (57) در حلال آب و مقدار کاتالیزوری از پارا تولوئن سولفونیکاسید حاصل شده است
(شمای1-24)]60[
شمای1-24
1-10) سنتز ترکیبات اسپیرو از ماده اولیه غیر از ایزاتین
در سنتز ترکیبات اسپیرو میتوان به جای ایزاتین از نین هیدرین (58) و آسنفتیلن-1،2-دی اون (59) استفاده کرد(شمای 25و 26)]61[
شمای1-25و1-26
1-11) سنتز ترکیبات دو اسپیرو از ایزاتین ها
سنتز جدید ترکیبات دو اسپیرو روش جدیدی است که با حلقهزایی ترکیبات 1و3-دو قطبی از آزومتین (که با کربوکسیل زدایی از تترا هیدروایزو کینولین-3-کربوکسیلیک اسید (59) تولید می شود) و ایزاتین و 1و3 دو قطبی غیر معمول مثل 3- آریلیدین-4-کرومنون (60) و 3-آریلیدن-4-فاوانون (61) به دست میآیند (شمای 1-27)]62[
شمای1-27
هچنین میتوان از مورفولین (63) و 2-آریل-دن تترا هیدرو-1-نفتالنون (64) و سارکوزین (65) در واکنش های فوق استفاده کرد ]63[ (شمای 1-28و1-29)
شمای1-28
شمای1-29
شمای 30 ترکیب جدید اسپیرو پیرولو( 67) از طریق نوآرایی نووناگل وحلقهزایی ترکیبات ایزاتین،سارکوزین (65)و1و3-اینداندیون(55) و آلدهید(66) سنتز شدهاست(شمای1-30)]64[
شمای1-30
در سال 2009 جوان وو ونگ وهمکارش موفق به بستن حلقه سیکلو پروپان با اینداندیون شدند وسیستم دو اسپیرو را حاصل کردند همه آلدهید هایی(66) که گروه کشنده دارند می توانند با 1و3 اینداندیون(55) در حضور ید و4-دی متیل آمینو پیریدین وبا یک تکنیک جدید سایشی Ball milling واکنش دهند و سیکلو پروپان مربوط(68) را به عنوان تنها محصول با بازده خوب تولید کنند(شمای1-31) ]65[
شمای1-31
1-12) سنتز ترکیبات سه اسپیرو از ایزاتین
لی و همکارانش سنتز ترکیبات سهاسپیرو را در سال 2010 گزارش کردهاند.این ترکیبات با استفاده از آزومتین، 1-بنزیل-3و5-دی هیدرومتیلیدن-4-پیپیریدینون (69) و ترکیب دارای گروه نیتریل اکسید (70) سنتز میشوند(شمای 1-32)]66[
شمای1-32
1-13) هدف از کار پژوهشی
چند حلقه ای های هتروسیکل ترکیباتی مهم از نظر صنعتی وپزشکی شناخته شده اند وبا توجه به ساختار شان انتظار می رود دارای فعالیت بیولوژیکی مانند ضد ویروس، ضد سرطان باشند. ترکیبات اسپرو هم امروزه از نظر بیولوژیکی بسیار مورد توجه اند.
هدف از این کار پژوهشی: ابتدا سنتز پیش ماده (4و5و5- تری متیل- 4و5-دی هیدرو پیرولو {1و2و3-hi}ایندول 1و2 دیون و5و6-دی هیدرو H1-پیرولو]3، 2، 1-[ij کینولین- (H4)- 1و2دیون سپس سنتز مشتقات جدید ی از ترکیبات اسپیرو با اسفاده آمین های آروماتیک، کتون های آروماتیک وآلیفاتیک در حلال های مختلف مود بررسی قرار می گیرد.

فصل دوم
بخش تجربی
2) بخش تجربی
2-1 ) روشهای تجربی
تمامی واکنشگرها و معرفها از شرکتهای شیمیای, Aldrich , Merck , Fluka با کیفیت عالی خریداری شده و بدون نیاز به تخلیص اضافی استفاده شده اند. شناسایی خصوصیات فیزیکی محصولات بوسیله داده های طیفیFT-IR 1H-NMRبررسی شده اند. پیشرفت واکنشها بوسیله TLC ( روی ورقه آلومینیومی سیلیکاژل254F 60 ) دنبال شدند.
طیف مادون قرمز (IR) با استفاده از اسپکتروفتومتر FT-IR THERMO Nicolet Nexus 670 و 1H-NMR بوسیله اسپکترومتر ترسیم شده اند.
نکات قابل توجه در مورد اعداد ارائه شده در بخش تفسیر داده های طیفی:
الف: اعداد ارائه شده در قسمت طیف مادون قرمز (IR) بر حسب cm-1 می باشند.
ب: جایجایی شیمیایی ارائه شده در قسمت رزونانس مغناطیس هسته ای پروتون بر حسب ppm و ثابتهای کوپلاﮊ بر حسب Hz می باشند.
علائم اختصاری بکار رفته در گزارش داده های1HNMR به شرح زیر می باشند:
s= singlet d= doublett= triplet bs = broad singlet dd= doublet of doubletbd= broad doubletdt= doublet of tripletddd= doublet of doublet of doubletm= multiplet
22-2) روشهای سنتزی مورد استفاده :
2-2-1) سنتز 4و5و5- تری متیل-4و5- دی هیدرو پیرولو ]3،2،1– [hiایندول-1و2- دی اون
در این کارپژوهشی برای تهیه پیش ماده مورد نظر از ایزو پروپیل متیل کتون، فنیل هیدرازین، سدیم بورو هیدرید و اگزالیل کلراید استفاده شد که روش کار در زیر به طورکامل ذکر شده است.
2-2-1-1) تهیه 2و3و3- تری متیل-3H- ایندول :
شمای 2-1
مخلوطی از فنیل هیدرازین هیدرو کلراید (9/6 میلی مول، 1 گرم) و ایزو پروپیل متیل کتون اضافی (12/1 میلی لیتر، 89/0گرم) درحلال استیک اسید (15میلی لیتر) به مدت 24 ساعت رفلاکس شد. بعد از تکمیل واکنش محتویات بالن را در یک بشر ریخته، مقداری آب مقطر (30 میلی لیتر) به آن اضافه کرده و با استفاده از پتاسیم هیدروکساید خنثی می شود. محلول توسط اتیل استات ( 50 میلی لیتر) استخراج گردید. پس از خشک کردن فاز آلی بر روی سدیم سولفات و تبخیر حلال توسط روتاری، محصول روغنی قهوه ای رنگ به مقدار 74/0 گرم بدست آمد. (شمای 2-1)

(Yield: 68 %)
IR (KBr, cm-1) ʋ 2964, 2926, 1577, 1455 cm-1
HNMR:(:H)(300MHz) 1.31(s,6H,CH3) 2.30(s,3H,CH3) 7.22(d,1H,Ar-H,J=6.9Hz),7.30(dd,2H Ar-H,J1=7.8Hz,J2=9.3Hz), 7.56(d,1H,Ar-H,J=7.2Hz).

2-2-1-2) تهیه 2و3و3- تری متیل ایندولین
شکل 2-2
سدیم بوروهیدرید (43/0گرم) به آرامی به محلول ایندولنین (74/0 گرم، 64/4 میلی مول) در متانول (15میلی لیتر) اضافه شد. وبه مدت 5 ساعت در دمای اتاق هم زده شد.پس از تکمیل واکنش محلول متانول در HCl (2مولار) ریخته ،محلول اسیدی توسط KOH خنثی شد. محلول توسط اتیل استات ( 50 میلی لیتر) استخراج گردید. پس از خشک کردن فاز آلی برروی سدیم سولفات و تبخیر حلال، محصول روغنی قهوه ای رنگ به مقدار 45/0 گرم بدست آمد. ( شمای 2-2)
(Yield: 64 %)
IR (KBr, cm-1) ʋ 3367,2962, 1607, 1480, 1461, 1245 cm-1
HNMR: 1.06 ( s,3H,CH3), 1.19(d,3H,CH3,J=6.3Hz), 1.29(s,3H,CH3), 3.52(q,1H,CH,J=6.6 Hz) 4.83(s,NH), 6.63(d,1H,Ar-H,J=7.8Hz), 6.76 (d,1H,Ar-H,J=7.5Hz), 7.03(dd,2H,Ar-H,J1=7.5Hz, J2=0.9Hz).

2-2-1-3) تهیه2و3و3- تریمتیلایندولین-1-ایل)-2-اکسواستیلکلراید
شمای 2-3
داخل محلولی از2، 3، 3- تری متیل ایندولین (45/0 گرم، 79/2 میلی مول) در 10 میلی لیتر بنزن در دمای°C5 به آرامی اگزالیل کلراید (568/0 میلی لیتر، 84/0 گرم ) اضافه شد. مخلوط حاصل به مدت 9 ساعت در دمای اتاق به هم زده شد. در انتها، بعد ازحلال گیری حد واسط مورد نظر به مقدار 42/0 گرم بدست آمد. (شمای 2-3)

(Yield: 60%)
IR (KBr, cm-1) ʋ 2967, 1739, 1648, 1482, 1378 cm-1

2-2-1-4) تهیه 4و5و5- تری متیل-4و5- دی هیدرو پیرولو ]3،2،1 [hi- ایندول-1و2- دی اون
در این تحقیق برای تهیه پیش ماده مورد نظر ،از ایندولین و اگزالیل کلراید استفاده شد که روش کار در زیر بطور کامل آورده شده است.
شمای 2-4
آلومینیم کلراید سوبلیمه شده (84/5 میلی مول، 78/0 گرم) به آرامی به محلول2- (2، 3، 3- تری متیل ایندو لین-1-ایل)-2-اکسو استیل کلراید (66/1میلی مول،42/0 گرم ) در 20 میلی لیتر دی کلرو متان اضافه شد. مخلوط حاصل به مدت24 ساعت در دمای اتاق هم زده شد، اسید کلریدریک (30 میلی لیتر، M2 ) افزوده شده سپس فاز آلی جداسازی شده وبه ترتیب با سدیم بی کربنات (M2، 40 میلی لیتر) و 20 میلی لیتر آب مقطر شستشو داده شد.سپس با استفاده ازسدیم سولفات آبگیری شده ودر نهایت حلال گیری شد. محصول بصورت رسوب قهوه ای رنگ به مقدار 175/0 گرم بدست آمد. ( شمای 2-4).
(Yield: 50 %) mp: 158 ℃ Decom. IR (Imax (KBr) cm-1) ʋ 2966,1723 1644, 1589, 1455, 1378 cm-1
H (300 MHz, CDCl3): 1.06(s, 3H,-CH3), 1.19(d, 3H, CH3, J=6.3Hz), 1.29(s,3H, CH3), 3.52(q, 1H, J=6.6Hz), 6.72-6.77(d, 1H,Ar-H,J=6.6Hz), 7.0-7.05(dd, 2H, Ar- H,J1=0.9,J2=7.5Hz).

2-3) روش سنتزی مورد استفاده از تترا هیدروکینولین
2-3-1) سنتز 5و6 – دی هیدرو 1-H پیرولو ]3،2،1-[ij کینولین-4-H 1و2 دی اون
در این پروژه برای تهیه پیش ماده مورد نظر از 4،3،2،1-تترا هیدرو کینولین و اگزالیل کلراید استفاده شد که روش کار در زیر بطور کامل آورده شده است
2-3-1-1) تهیه 2-(3و4-دی هیدرو کینولین 1- (2H) 1-ایل –اکسو استیل کلراید
به محلولی از 1، 2، 3، 4-تترا هیدرو کینولین (7/2 میلی مول) در بنزن (10 میلی لیتر) در دمای5 درجه سانتی گراد به آرامی اگزالیل کلراید (5/5 میلی مول) اضافه شد. مخلوط حاصل به مدت 2 ساعت در دمای اتاق به هم زدهشد. در انتها، بعد از تبخیر حلال حدواسط مورد نظر بدست آمد. (شمای 2-5)
شمای 2-5
IR max (KBr): 3039, 2946, 1735, 1663, 1598, 1488, 1411 cm-1
2-3-1-2) تهیه 5و6 – دی هیدرو 1-H پیرولو ]3،2،1-[ij کینولین-4 -H 1و 2دی اون
آلومینیم کلراید سوبلیمه شده (3/1 میلی مول ، 400 میلی گرم) به آرامی به محلول 2-(3و4-دی هیدرو کینولین-1(H2)-ایل)-2-اکسو استیل کلراید (2/1 میلی مول ،225 میلی گرم) در دی کلرومتان (20 میلی لیتر) اضافه شد. مخلوط حاصل به مدت 24 ساعت در دمای اتاق هم زده شد. سپس اسید کلریدریک(30 میلی لیتر، M2 ) افزوده شده ، فاز آلی جداسازی شده و به ترتیب با پتاسیم بیکربنات (M2، 20 میلی لیتر) و آب مقطر (20 میلی لیتر) شستشو داده شد. بعد از حلال پرانی باقی مانده از حلال اتانول نوبلور گردید. محصول بصورت بلور های قرمز رنگ با نقطه ذوب ℃197و راندمان 85%(18/0 گرم ) بدست آمد(شمای 2-6).
شمای 2-6
Red Crystal (0.18g, 85%). mp 197 ℃;
;max (KBr): 3446, 3041, 2946,2882, 1730, 1597, 1473, 1350, 1314, 1242, 1162, 1081, 1046, 985, 900, 863, 823,766, 732, 519, 481, 446, 415 cm-1.
.H (300 MHz, CDCl3) : 2.02-2.09 (m, 2H, CH2), 2.8 (t, 2H, CH2,قیمت: تومان

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

دسته‌ها: پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید