بسم الله الرحمن الرحیم
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد ارسنجان
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، گروه منابع طبیعی
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.Sc.)
گرایش: آبخیزداری
عنوان:
بررسی کاربرد روش شبکه عصبی مصنوعی در برآورد رواناب سالانه حوزه‌های آبخیز
(مطالعه موردي: حوزه آبخيز کل، استان فارس)
استاد راهنما:
دکتر محمد شعباني
استاد مشاور:
دکتر مرضیه موغلی
نگارش:
جلال زارعی
تابستان 1393
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد ارسنجان
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، گروه منابع طبیعی
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.Sc.)
گرایش: آبخیزداری
عنوان:
بررسی کاربرد روش شبکه عصبی مصنوعی در برآورد رواناب سالانه حوزه‌های آبخیز
(مطالعه موردي: حوزه آبخيز کل، استان فارس)
نگارش: جلال زارعی
ارزیابی و تصویب شده توسط کمیتهی داوران پایاننامه با درجهی
امضاء اعضا کمیتهی پایاننامه
دکتر محمد شعباني (استاد راهنما)
دکتر مرضیه موغلی (استاد مشاور)
دكتر (استاد داور)
مدير گروه تحصيلات تكميلي معاون / مدير پژوهش و فنآوري دانشگاه
دكتر حمیدرضا ميري ……………………………………………..
تابستان 1393
تعهدنامه اصالت رساله یا پایان نامه
اینجانب جلال زارعی دانش‌آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته در رشته مهندسی منابع طبیعی گرایش آبخیزدازی که در تاریخ / / از پایان‌نامه خود تحت عنوان «‌بررسی کاربرد روش شبکه عصبی مصنوعی در برآورد رواناب سالانه حوزه‌های آبخیز (مطالعه موردي: حوزه آبخيز کل، استان فارس)» با کسب نمره و درجه دفاع نموده‌ام بدینوسیله متعهد می‌شوم:
1) این پایان نامه حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که از دستاوردهای علمی و پژوهشی دیگران (اعم از پایان نامه، کتاب، مقاله و. . . ) استفاده نموده ام، مطابق ضوابط و رویه موجود، نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آن را در فهرست مربوطه ذکر و درج کرده‌ام.
2) این پایان نامه قبلاً برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی (هم سطح، پایین تر یا بالاتر) در سایر دانشگاهها و مؤسسات آموزشی عالی ارائه نشده است.
3) چنانچه بعد از فراغت از تحصیل، قصد استفاده و هر گونه بهره برداری اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع و . . . از این پایان نامه داشته باشیم، از حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم.
4) چنانچه در هر مقطع زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی از آن را می پذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصیلی‌ام هیچگونه ادعایی نخواهم داشت.
نام و نام خانوادگی: جلال زارعی تاریــخ و امضــاء: اثر انگشت:
این تعهد می بایست در حضور نماینده پژوهش امضاء و اثر انگشت شود.
معاونت پژوهش و فناوری
به نام خدا
منشور اخلاق پژوهش
با ياري از خداوند سبحان و اعتقاد به اين كه عالم محضر خداست و همواره ناظر بر اعمال انسان و به منظور پاس داشت مقام بلند دانش و پژوهش و نظر به اهميت جايگاه دانشگاه در اعتلاي فرهنگ و تمدن بشري، ما دانشجويان و اعضاء هيئت علمي واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي متعهد مي گرديم اصول زير را در انجام فعاليت هاي پژوهشي مد نظر قرار داده و از آن تخطي نكنيم:
1. اصل برائت: التزام به برائت جويي از هرگونه رفتار غيرحرفه اي و اعلام موضع نسبت به كساني كه حوزه علم و پژوهش را به شائبه هاي غيرعلمي مي آلايند.
2. اصل رعايت انصاف و امانت: تعهد به اجتناب از هرگونه جانب داري غير علمي و حفاظت از اموال، تجهيزات و منابع در اختيار.
3. اصل ترويج: تعهد به رواج دانش و اشاعه نتايج تحقيقات و انتقال آن به همكاران علمي و دانشجويان به غير از مواردي كه منع قانوني دارد.
4. اصل احترام: تعهد به رعايت حريم ها و حرمت ها در انجام تحقيقات و رعايت جانب نقد و خودداري از هرگونه حرمت شكني.
5. اصل رعايت حقوق: التزام به رعايت كامل حقوق پژوهشگران و پژوهيدگان (انسان،حيوان ونبات) و ساير صاحبان حق.
6. اصل رازداري: تعهد به صيانت از اسرار و اطلاعات محرمانه افراد، سازمان ها و كشور و كليه افراد و نهادهاي مرتبط با تحقيق.
7. اصل حقيقت جويي: تلاش در راستاي پي جويي حقيقت و وفاداري به آن و دوري از هرگونه پنهان سازي حقيقت.
8. اصل مالكيت مادي و معنوي: تعهد به رعايت كامل حقوق مادي و معنوي دانشگاه و كليه همكاران پژوهش.
9. اصل منافع ملي: تعهد به رعايت مصالح ملي و در نظر داشتن پيشبرد و توسعه كشور در كليه مراحل پژوهش.
تقدیم به:
پدر و مادر عزیزم که نخستین تکیه گاهم و نخستین راهنمای زندگیم بودند و کلام نافذشان نخستین درس مدرسه عشق بود و هست.
همسر عزیز و فداکارم که با گذشت و فداکاریهایش همیشه یار و یاور و مشوق راهم بوده است.
فرزندان دلبندم که امید زندگی را در دلم زنده نگه داشته‌اند.
تمام عزیزانی که همیشه مشوق و باعث دلگرمی من بوده‌اند و هستند.
سپاسگزاری
سپاس فراوان خدای را که تقدیر چنان شد تا روزگاری هر چند کوتاه در کنار دوستان و اساتیدی باشم که افکار بلندشان قله هایی نو، بردیدگانم گشودند تا بر فراز آن رازی از رازهای جهان را دریابم.
اینک که به یاری خداوند این پژوهش به انجام رسیده است، بر خود لازم می دانم از زحمات ارزنده استاد راهنمای گرامی‌ام جناب آقای دکتر محمد شعبانی که خالصانه و دلسوزانه با راهنمایی‌ها و دقت نظرهای تحسین برانگیزشان روشنی‌بخش راهم بودند تشکر و قدردانی نمایم. همچنین از استادان گرانقدر جناب آقای دکتر مرضیه موغلی که مشاوره این پایان‌نامه را عهده‌دار شدند نهایت تشکر را دارم.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده 1
فصل اول: مقدمه و کلیات
مقدمه 3
1-2- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 5
1-3- اهداف تحقیق(کلی و ویژه) 7
1-4- متغیر های تحقیق 7
1-5- فرضیه ها یا پرسش های تحقیق 7
1-6- هوش‌ مصنوعي‌ و هوش‌ انساني ‌ 7
1- 7- معرفی شبکه عصبی مصنوعی 9
1-8- تاریخچه شبکه عصبی مصنوعی 10
1-9- چرا از شبکه هاي عصبی استفاده می کنیم؟ 12
1-10- شبکه های عصبی در مقایسه با کامپیوترهای سنتی 13
1-11- نورون مصنوعی 14
1-12- ساختار شبکه عصبی 15
1-13- کاربرد شبکه های عصبی 16
1-14- معایب شبکه های عصبی 17
1-14-1- تئوري شبکه هاي عصبی مصنوعی 18
1-14-2- پارامترها و مراحل طراحی ANN 20
1-14-3- شبکه هاي عصبی مصنوعی پیشرو 23
1-14-4- الگوریتم پس انتشار خطا با مومنتوم 24
1-15- معماري شبکه عصبی 28
1-16- شبکه عصبی چه قابلیتهائی دارد؟ 29
1-17- مفاهيم پايه در شبکه های عصبی مصنوعی 30
1-18- انواع شبکه های عصبی 30
1-18-1- شبكه عصبي پرسپترون ساده 30
1-18-2- شبكه عصبي پرسپترون چند لايه) MLP ( 30
1-19- شبکه های عصبی بیولوژیکی 32
فصل دوم: پیشینه تحقیق
2-1- زمینه تاریخی 36
2-2- مطالعات داخل کشور 37
2-3- مطالعات خارج کشور 48
فصل سوم: مواد و روش ها
3-1- معرفی ایستگاهای مورد مطالعه 54
3-2- مراحل روش تحقیق 55
3-3- روش انجام کار 56
3-4- استفاده از شبکه عصبی مصنوعی در برآورد رواناب سالانه 57
3-5- معرفی مدل Qnet2000 59 فصل چهارم: نتایج
4-1- معرفی ایستگاهای مورد مطالعه 67
4-1-1- بند بهمن 68
4-1-1-1- نتایج پردازش داده ها در حالت پیش فرض خود نرم افزار 68
4-1-4- پردازش داده ها با توابع محرک مختلف 84
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
5-1- ایستگاه بند بهمن 86
5-2- ایستگاه چمریز 87
5-3- ایستگاه درب قلعه 88
5-4- جمع بندي 89
5-5- پيشنهادات 90
منابع و مآخذ
منابع فارسی 92
منابع لاتین 94
پیشنهادات 95
چکیده انگلیسی 97
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 3-1- مشخصات ایستگاه های مورد مطالعه در استان فارس 54
جدول 4-1- مشخصات ایستگاه های مورد مطالعه در استان فارس 67
جدول 2- 4ساختار هاي استفاده شده در برنامه Qnet 2000 69
جدول4-3 مقادیر R2و RMSE مربوط به مدل M1در تکرارهای مختلف و توابع تحریک مختلف 69
جدول4-4 مقادیر R2و RMSE مربوط به مدل M2در تکرارهای مختلف و توابع تحریک مختلف 70
جدول4-5 مقادیر R2و RMSE مربوط به مدل M3در تکرارهای مختلف و توابع تحریک مختلف 71
جدول4-6 مقادیر R2و RMSE مربوط به مدل M1در تکرارهای مختلف و توابع تحریک مختلف 74
جدول4-7 مقادیر R2و RMSE مربوط به مدل M2در تکرارهای مختلف و توابع تحریک مختلف 75
جدول4-8 مقادیر R2و RMSE مربوط به مدل M3در تکرارهای مختلف و توابع تحریک مختلف 75
جدول4-9 مقادیر R2و RMSE مربوط به مدل M1در تکرارهای مختلف و توابع تحریک مختلف 78
جدول4-10 مقادیر R2و RMSE مربوط به مدل M2در تکرارهای مختلف و توابع تحریک‌مختلف79
جدول4-11 مقادیر R2و RMSE مربوط به مدل M3در تکرارهای مختلف و توابع تحریک‌مختلف79
جدول4-12- ویژگی های مربوط به ساختار بهینه شبکه عصبی برای سایر خوزه های آبخیز 83
فهرست شکل ها
عنوان صفحه
شکل:1-1- شبکه عصبی 16
شکل 1-2- یک نرون منفرد با یک تابع عملگر Sشکل 18
شکل1-3- عملکرد یک شبکه عصبی 19
شکل1-4- ساختار یک شبکه عصبی مصنوعی 3 لایه 19
شکل 1-5- الگوریتم شبیه سازی با شبکه عصبی مصنوعی 22
شکل 1-6- ساختار یک شبکه عصبی مصنوعی پیشرو 23
شکل 1-7-قیمت: تومان

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

دسته‌ها: پایان نامه

پاسخی بگذارید